Підготовка докторів PhD, докторів

На економічному факультеті ведеться підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 051 «Економіка».

В 2004 році на кафедрі економічної кібернетики здійснено перший набір на навчання в аспірантурі за спеціальністю «Економіко-математичне моделювання», яку згодом перейменовано у «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». В 2016 році ця спеціальність лягла в основу розробки освітньо-наукової програми 051 «Економіка» підготовки здобувачів освітнього рівня доктора філософії, здатних по завершенню до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі економічної науки, державного управління та бізнесу, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Підготовка здобувачів на ОНП 051 «Економіка» здійснюється за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання. Нормативний термін навчання становить чотири роки. ОНП 051 «Економіка» має освітню та наукову складові. Обсяг освітньої складової ОНП становить 60 кредитів ЄКТС і передбачає чотири цикли: загальної, професійно-наукової, практичної підготовки та вивчення дисциплін вільного вибору, які формують глибинні знання зі спеціальності, загальнонаукові й мовні компетентності та універсальні професійні навички дослідника. Наукова складова ОНП передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертаційної роботи.

З 2016 року проводиться також набір на навчання в докторантуру за спеціальністю 051 «Економіка» для здобуття наукового ступеня доктора наук.  Науково-педагогічними працівниками економічного факультету здійснюється керівництво докторантами в межах наукового напрямку, який досліджує методологічні, теоретичні, науково-методичні і прикладні проблеми аналізу, функціонування і розвитку соціально-економічних систем і процесів на засадах розробки і застосування методів математичного моделювання, інформаційних систем і технологій.

Випускники аспірантури і докторантури працюють як в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та інших закладах вищої освіти, так і на підприємствах, в організаціях різних форм і власності, в органах державної влади, зарубіжних бізнес-структурах.