Підготовка бакалаврів

Економічна кібернетика

Освітня програма сфокусована на застосуванні сучасних підходів до постановки та вирішення задач аналізу і підвищення ефективності управління соціально-економічними системами різного рівня складності та ієрархії.

Акцент робиться на здобутті знань та навичок щодо застосування сучасних інформаційних систем і технологій, економіко-математичних методів та моделей в практиці аналізу, оптимізації, планування та прогнозування розвитку соціально-економічних процесів як на рівні суб’єктів господарювання, так і на рівні територіальних систем регіону.

Особливістю ОП є формування економіста-аналітика, який досконало володіє сучасними моделями і методами економічного аналізу, оптимізації та прогнозування, інформаційними системами та технологіями обґрунтування та прийняття рішень, котрі стосуються різних аспектів функціонування суб’єктів господарювання, органів державного управління на місцевому та регіональному рівнях. ОП спрямована на формування моделі фахівця з економіки, економічної кібернетики з поглибленою базою теоретичних знань, різностороннім методичним апаратом і первинними навиками його використання, вмінням ідентифіковувати та досліджувати причинно-наслідкові зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем, розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням економіко-математичних методів і моделей.

 

Економіка

Акцент робиться на розвиток у майбутніх фахівців аналітичного мислення, знань та практичних навичок з проведення аналізу, моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних систем, явищ та процесів, а також розвиток наполегливості, інтуїції, комунікабельності, здатності працювати з великими масивами інформації, спостережливості та креативності.

Така орієнтація освітньої програми максимально сприяє швидкій адаптації випускників на ринку праці, забезпечує можливості кар’єрного зростання, здобуття подальшої освіти на магістерських професійних та наукових програмах.

Акцент робиться на здобутті навичок та знань з соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, що передбачає професійну зайнятість та можливість кар’єрного зростання, можливість подальшої освіти та здобуття магістерських професійних та наукових програм.

Особливістю ОП є індивідуальна освітня траєкторія підготовки фахівців, яка передбачає набуття здобувачами освіти теоретичних знань, практичних навиків та вмінь у сфері моделювання, прогнозування та регулювання соціально-економічних процесів. ОП спрямована на формування моделі фахівця з економіки, з розвинутим аналітичним мисленням, поглибленою базою теоретичних знань, різностороннім методичним апаратом і первинними навиками його використання, вмінням виявляти причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях ієрархії економічних систем, розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використання економіко-математичних методів і моделей. Здобувачі освіти отримують унікальні знання щодо формування, аналізу, оптимізації, прогнозування та оцінки ефективності роботи економічних систем різного рівня складності та ієрархії.

 

Облік і оподаткування

Акцент робиться на отриманні здобувачами знань і компетентностей з обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності господарюючих суб’єктів, а також формуванні у них навичок обліково-аналітичного супроводу на умовах аутсорсингу, що передбачає професійну зайнятість та перспективи кар’єрного зростання, можливість подальшої освіти та здобуття у майбутньому магістерських професійних та наукових програм.

Особливістю освітньої програми є індивідуальна освітня траєкторія підготовки фахівців, яка передбачає набуття здобувачами освіти теоретичних знань, практичних навичок та вмінь у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту та аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання, в тому числі їх обліково-аналітичного супроводу на умовах аутсорсингу. Освітньо-професійна програма спрямована на формування моделі фахівця з обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств з поглибленою базою теоретичних знань, різностороннім методичним апаратом і первинними навиками його використання, вмінням встановлювати причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем, розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень.

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Акцент на забезпеченні підготовки професійних здібностей щодо самоорганізації, вміння самонавчатись, володіти аналітичним мисленням, приймати обґрунтовані рішення, здійснювати фінансову діяльності інституційних одиниць та секторів економіки України різних форм власності та організаційно-правових форм, здатність працювати автономно.

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з організації фінансової діяльності інституційних одиниць та секторів економіки.

 

Менеджмент організацій і адміністрування

Загальна освіта за спеціальністю 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент організацій і адміністрування»

Програма пропонує підготовку фахівців для формування навичок у сфері управління сучасними організаціями та їх підрозділами різних видів економічної діяльності, а також в органах місцевого самоврядування. Орієнтована на підготовку сучасних менеджерів, підприємців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі. Також ОП передбачає можливість вибору англомовних курсів в циклі вільного вибору студента

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Загальна освіта за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Програма пропонує міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку для формування навичок у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, організацій та їх підрозділів. Орієнтована на підготовку сучасних менеджерів, підприємців, ініціативних та здатних забезпечити функціонування та розвитку ефективної системи менеджменту ЗЕД. Також ОП передбачає можливість вибору англомовних курсів.

 

Маркетинг

Програма орієнтує на вивчення сукупності актуальних теоретичних та практичних питань у сфері маркетингу, забезпечує формування повного комплексу фахових компетенцій для ефективної маркетингової діяльності та можливість подальшого професійного зростання..

Особливість програми ОП 075 «Маркетинг» полягає у синергії фахової підготовки, формування практичних навиків та здатності випускника до швидкої адаптації в умовах турбулентного середовища для розв’язання завдань маркетингу різних видів економічної діяльності. Особливість освітньої програми досягається переліком навчальних компонент, вивчення яких забезпечується досягнення цілей навчання, формування відповідних компетентностей та програмних результатів, а також викладання окремих компонент англійською мовою.

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фокус ОП на становлення і розвиток підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на державному, регіональному та місцевому рівнях для забезпечення економічного зростання регіонів та України в цілому.

Визначено цілі освітньої програми: забезпечення професійної підготовки висококваліфікованих фахівців, що включає сукупність знань, умінь і навичок, спрямованих на самовдосконалення і саморозвиток особистості   і задоволення її індивідуальних   інтересів.

Об’єктивною є потреба у висококваліфікованих ініціативних, творчих фахівцях з новим способом мислення, які мали б навики застосування відповідних методів, інструментарію для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування як підприємницьких, торговельних та біржових структур,   так і інноваційного підприємництва.

Особливістю програми є надання бакалаврам можливостей поглиблювати і закріплювати теоретичні знання, отримані під час навчання та набувати практичних знань, навичок і досвіду прийняття самостійних рішень під час проходження виробничої практики за фахом у роботодавців. Успішне опанування студентами запланованих (очікуваних) результатів навчання ОП через використання студенто-центрованого підходу, спрямоване на формування професійної компетентності, яка сприятиме успішному професійному зростанні молодих фахівців, котрі готові до швидкої адаптації в сучасному ринковому середовищі, що є головною вимогою теперішнього мінливого середовища у   суспільстві.