Підготовка магістрів

Економічна кібернетика

Загальна освіта в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка». Освітня програма спрямована на підготовку фахівців для професійної економічної діяльності та управління на національному та міжнародному рівнях. Програма навчання забезпечує синтез знань з економіки, математичних методів і моделей та інформаційних технологій в економіці. Ґрунтується на формуванні та розвитку професійної компетентності для здійснення діяльності та управління в галузі економічних відносин.

Освітня програма «Економічна кібернетика» забезпечується через вивчення навчальних економічних дисциплін загальної та практичної підготовки, з одночасним вивченням деяких дисциплін іноземною (англійською) мовою. Унікальність освітньої програми полягає в симбіозі трьох складових, які вона інтегрує в собі і реалізує через сформовані компетентності та програмні результати навчання. Це економіка, математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Окремими особливостями освітньої програми є можливості поглиблення soft-skills здобувачів через опанування комунікативних методик, участі в тренінгах.

 

 Облік і оподаткування

Основний акцент зроблено на здобутті ґрунтовних знань у сфері обліку і оподаткування, що передбачає можливість здобувачів програми організовувати обліково-аналітичні процеси та консультування суб’єктів господарювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Інтегрована програма підготовки магістрів спрямована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців у сфері обліку, аудиту та оподаткування, що здатні до швидкої адаптації відповідно до вимог сучасного бізнес середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання набутих знань та формує аналітиків, фахівців з обліку і оподаткування здатних застосовувати не лише існуючі методи дослідження, але й розробляти нові на основі сучасних наукових досягнень.

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань фінансово-кредитної діяльності суб’єктів підприємництва та фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в державі, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливостей у сфері державних фінансів та фінансів господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання розвитку суб’єктів господарювання та фінансової системи в цілому.

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог до професійної, навчальної або дослідницької діяльності.

 

Менеджмент організацій і адміністрування

Загальна освіта за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»

Програма пропонує міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку для формування навичок у сфері управління сучасними організаціями та їх підрозділами різних видів економічної діяльності, а також в органах місцевого самоврядування. Орієнтована на підготовку сучасних менеджерів, підприємців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі. Також ОП передбачає можливість вибору англомовних курсів.

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Загальна освіта за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Програма пропонує багатопрофільну підготовку для формування навичок у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю сучасних підприємств різних видів економічної діяльності. Орієнтована на підготовку сучасних менеджерів, необхідних для професійної роботі в сфері зовнішньоекономічних зав’язків із врахуванням регіональних особливостей. Також ОП передбачає можливість вибору англомовних курсів.

 

Маркетинг

Програма пропонує міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку для формування навичок у сфері маркетингові діяльності сучасних організацій та їх підрозділами різних видів економічної діяльності. Орієнтована на підготовку сучасних маркетологів та формування їх здатності здійснювати маркетингову, адміністративну, аналітичну, проектну та дослідницьку діяльність з використанням сучасних інноваційних підходів, технологій і методів управління маркетинговою діяльністю на підприємствах та в організаціях. Також ОП передбачає можливість вибору англомовних курсів.

 

Підприємництво та торгівля

Фокус освітньої програми полягає у формуванні глибоких знань, ключових практичних навичок і компетенцій в здобувачів вищої освіти, здатності їх до творчості, інноваційного мислення, адаптації та дій за невизначених умов, необхідних для того, щоб стати конкурентоспроможними на ринку праці, мати успішну кар’єру в галузі підприємництва та торгівлі та здійснювати наукову діяльність. Освітньою програмою пропонується широкий спектр предметів, що спрямовані на формування таких навичок, знань та умінь, які необхідні для ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання підприємницьких та торговельних структур навіть в нестабільному середовищі.

Особливий акцент освітньої програми робиться на вивченні електронної комерції та Інтернет-торгівлі для надання студентам ключових навичок та інструментів, необхідних для безпечного ведення бізнесу в цифрову епоху. Це дозволяє їм отримати цінний досвід, розвивати вміння адаптуватися до змін у цифровому бізнес-середовищі та відповідати потребам регіонального ринку праці, що постійно розвивається.