Підготовка докторів філософії PhD

Економіка

Спеціальна освіта в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка». Освітня програма спрямована на підготовку фахівців для наукової та викладацької діяльності в сфері економіки, управління та освіти на вітчизняному та міжнародному рівнях. Програма навчання забезпечує синтез знань з економіки, математичних методів і моделей та інформаційних технологій в економіці.

Освітня складова програми зорієнтована на вивчення наукових і теоретичних курсів, пов’язаних із теорією та методологією наукових досліджень у сфері економіки, методикою дослідницько-експериментальної роботи та підвищенням її ефективності. Освітньо-наукова програма передбачає опанування теоретичних знань та практичну (в т.ч. викладацьку) підготовку. Навчання проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з економіки та суміжних галузей знань, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується участю здобувачів у різноманітних науково-практичних заходах кафедр економічного факультету та інших наукових заходах, які проводить Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, інші ЗВО та інституції України та зарубіжжя, зокрема: міжнародних та всеукраїнських дослідницьких і практичних конференціях, форумах, круглих столах, присвячених стану, проблемам та перспективам розвитку соціально-економічних систем різного рівня; підготовці та опублікуванні наукових статей та тез-доповідей конференцій; участі в підготовці та проведення наукових досліджень, опитувань тощо.

 

Облік і оподаткування

Спеціальна освіта у галузі знань «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Програма націлена на дослідження актуальної науково-теоретичної та прикладної проблематики у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. Забезпечення цього досягається за допомогою активної участі здобувачів та їх наукових керівників у проведенні наукових досліджень, які виконуються в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника чи інших наукових закладах та функціонуючих установах, що займаються відповідними дослідженнями.

Ключові слова: методологія та організація наукових досліджень, облік і оподаткування, звітність, податкове адміністрування, організація і методика аналізу, контролю та аудиту, управлінські інформаційні системи.

Освітня складова освітньо-наукової програми охоплює широке коло загальнонаукових і спеціальних методів, наукових принципів і прийомів у сфері обліку і оподаткування, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень. Освітньо-наукова програма спрямована на:

1) розширення та поглиблення теоретико-методологічного та науково-методичного базису розвитку системи обліку і оподаткування, аналізу, аудиту з урахуванням вимог міжнародних
стандартів;

2) оволодіння здобувачами практичних навиків проведення наукових досліджень у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, спрямованих на тісне співробітництво із закладами науки та освіти, бізнес-сектором, іноземними вченими;

3) використання віртуального навчального середовища Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та авторських розробок науково-педагогічних працівників;

4)  поєднання освітньої та наукової складових із фокусом на дослідженні обліково-аналітичних і контрольних систем у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, який забезпечується активною участю здобувачів та їх наукових керівників у науково- дослідних проектах, які виконуються у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника;

5) пріоритетності вивчення та застосування сучасних інформаційних технологій, інноваційних методів наукових досліджень. інструментарію економіко-математичного моделювання обліково-контрольних та аналітичних процесів задля формування інформаційного та методологічного забезпечення проведення оригінальних прикладних досліджень у сфері обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування;

6) залученні стейкхолдерів, практиків, відомих вчених до освітнього процесу шляхом проведення гостьових лекцій, тренінгів, круглих столів, майстер-класів.