Наукові проекти

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ

     Основні напрямки наукових досліджень кафедри фінансів.

1. «Фінансово – економічні проблеми сталого розвитку регіону»

(номер державної реєстрації 0107U002368). Керівник – Ткачук І.Г.

2. «Стратегія кластеризації економіки області» (номер державної реєстрації 0110U002617). Керівник – Ткачук І.Г.

3.  «Інноваційно – інвестиційні моделі забезпечення соціально-економічного розвитку регіону» (номер державної реєстрації 0110U000473). Керівник – Ткачук І.Г.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри менеджменту і маркетингу.

1. «Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону: людський вимір» (номер державної реєстрації 0113U003548). Керівник – Романюк М.Д.

2.  «Конвергенція та інтеграція регіонів України в Європейський економічний простір: зміст, формування та перспективи розвитку» (номер державної реєстрації  0113U003549). Керівник – Ткач О.В.

 

 Основні напрямки наукових досліджень кафедри обліку і аудиту .

1.  «Розробка організаційно-економічного механізму удосконалення виробничо – господарських структур регіону» (номер державної реєстрації 0111U000875). Керівник – Баланюк І.Ф.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри економічної кібернетики.

 

1.   «Моделювання процесів управління в соціально – економічних системах» (номер державної реєстрації 0113U005083). Керівник – Благун І.С.

 

Основні напрямки наукових досліджень кафедри теоретичної і прикладної економіки

1. «Розробка теоретичних та прикладних аспектів управління соціально-економічним розвитком регіону» (номер державної реєстрації 0111U007667). Керівник – Пилипів Н.І.

 

 

Основна сфера наукових інтересів Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора Романюка Михайла Дмитровича пов’язана з дослідженням проблем соціальних пріоритетів економічного розвитку, людського капіталу, соціальної економіки та демографічного розвитку і, зокрема, вивчення міграційних процесів в Україні та її регіонах в період 1991-2010pp.

Професор Романюк М.Д. є одним із провідних міграціологів України. Ученим особисто розв’язана науково-прикладна проблема – створення ефективного організаційно-економічного механізму регулювання міграцій населення на макрорівні та рівні регіону з врахуванням умов перехідної економіки та формування нової державної міграційної політики, розроблено та обґрунтовано концепцію національної і регіональної моделей управління міграційним рухом населення.

Романюк М.Д. є автором більше 150 наукових та навчально-методичних публікацій, що в більшості опубліковані в фахових наукових виданнях. Серед них 5 монографії, 2 з яких – індивідуальні. Керує аспірантурою за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів. Під науковим керівництвом Романюка М.Д. 6 аспірантів захистили дисертації та 3 – підготували до захисту.

Професор Романюк М.Д. – член експертної ради з менеджменту Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України. Вчений бере активну участь у підготовці та атестації наукових кадрів України, є членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій в Інституті демографії та соціальних досліджень НАН України (м. Київ) і у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

У 2010 році навчальний посібник «Економічна теорія», підготовлений до видання авторським колективом  на чолі з професором Романюком М.Д. отримав рекомендацію Міністерсва освіти і науки України як навчальний посібник для студентів ВУЗіВ.

У 2011 році професор Романюк М.Д. став лауреатом премії голови Івано-Франківської ОДА та голови Івано-Франківської обласної ради в номінації «Відомий науковець року»

«Регіонального економічна школа в галузі економіки регіону та фінансів» заснована у 2000 році на базі «Прикарпатського науково-аналітичного центру» при Івано-Франківській ОДА та кафедри фінансів Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Заслуженим діячем науки і техніки України, д.е.н., професором Ткачук ІриноюГригорівною. У творчому доробку науковця близько 70 наукових праць. Під її керівництвом сформовано шістнадцять кандидатів наук і підготовляється два доктори наук. Основні результати наукових досліджень: розроблена науково-обгрунтована концепція економічної самостійності регіону, регіональна програма розвитку машинобудування, створена кластерна модель організації виробництва та підприємницької діяльності, методика оцінки ефективності інвестиційного функціонування локального і централізованого теплопостачання, операційної реструктуризації підприємств за моделлю витрати – обсяг виробництва – прибуток. Відомими вченими школи є к.е.н., доценти Кропельницька С.О., Криховецька З.М., Сус Т.Й., Білий М.М.

За редакцією проф. Ткачук І.Г. щорічно видається всеукраїнський збірник наукових праць «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону». Значення діяльності наукової школи для суспільства: спрямована на створення і впровадження інноваційно-інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку, які покладені в основу проведення досліджень – кандидатських та докторських.

На даний час наукова школа є молодою і знаходиться на етапі активного становлення. Популярність набула теоретичними розробками та їх впровадженнями в економіку області. Так, кластер народних художніх промислів «Сузір’я» об’єднує на добровільних засадах одноосібних підприємців, виробників художніх виробів с. Яворова та м. Косова Івано-Франківської обл. задля досягнення високої якості продукції на національному ринку та за його межами. Інноваційно-інвестиційний проект кластеру «Дитяче молочне харчування», що впроваджується в Рогатинському р-ні Івано-Франківської обл. на землях спеціальної сировинної екологічно чистої зони, забезпечить створення 350 робочих місць.

На кафедрі обліку і аудиту активно функціонує наукова школа під керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедрою обліку і аудитуБаланюка Івана Федоровича. Сьогодні основний напрямок досліджень здійснюється згідно наукової теми ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” на 2011-2015 рр. “Розробка організаційно-економічного механізму удосконалення функціонування виробничо-господарських структур регіону” (номер державної реєстрації 0111U0008750).

Результатом роботи наукової школи  професора І.Ф. Баланюка є успішний захист в 2011 р. однієї докторської та шести кандидатських дисертацій на протязі 2006-2011 рр. Їх авторами є такі молоді науковці: д.е.н. В.М. Якубів, к.е.н. О.І. Довганюк, к.е.н. І.І. Проданова, к.е.н. М.В. Смушак, к.е.н. П.Є. Матковський, к.е.н. В.М. Бесенюк, к.е.н. Н.Б. Мельник, к.е.н. Л.С. Федорняк, к.е.н. Н.Р. Мегедин.

Активно проводяться наукові семінари за участі аспірантів, студентів та більш досвідчених науковців, розглядаються назрілі в економічній науці проблеми та новітні шляхи їх вирішення.

Дослідженню підлягають найбільш актуальні питання розвитку аграрного сектора економіки: стратегія оптимального розвитку агроформувань, модернізація аграрного сектора економіки регіону, реформування та розвиток системи надання житлових послуг в Україні, пореформений розвиток сільськогосподарських підприємств та ін.

При кафедрі економічної кібернетики сформовано наукову школу, фундатором якої є д.е.н., професор Благун Іван Семенович. Предметом дослідження вчених є комплекс економіко-математичних моделей розвитку економіко-виробничих структур в ринкових умовах. В рамках наукової школи сформувалися наступні напрямки: моделювання регіональної економіки (Дмитришин Л.І., Пілько А.Д., Зварич І.Т., Солтисік О.О.), моделювання діяльності банківських установ та процесів на фінансових ринках (Русин Р.С., Буртняк І.В.), моделювання діяльності підприємств (Баран Р.Я., Синиця С.М.).