Історія

Економічний факультет, створений у 1993 році, є одним з наймолодших серед факультетів та інститутів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, проте вже має усталені традиції щодо актуалізації навчального процесу з урахуванням потреб життя і розвитку науки на базі фундаментальних економічних і математичних знань. Деканом економічного факультету з 2013 року є заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, член-кореспондент Міжнародної академії інформатизації, професор Католицького університету (Люблін, Республіка Польща) Благун Іван Семенович.

Лекцію з «Математичного моделювання» проводить   Заслужений діяч науки і техніки України,  доктор економічних наук, професор Благун Іван Семенович

Спочатку на факультеті здійснювалась підготовка фахівців із двох класичних спеціальностей – «Фінанси» та «Облік і аудит». У 1993 році при Прикарпатському державному університеті ім. Василя Стефаника було створено кафедру фінансів і обліку, на базі якої почала здійснюватися підготовка фахівців зі спеціальностей “Фінанси” та “Облік і аудит” за денною та заочною формами навчання. Перший випуск спеціалістів із зазначених спеціальностей відбувся у 1998 році. В 2000 році внаслідок реорганізації та відокремлення кафедра фінансів розпочала підготовку фахівців зі спеціальності 7.050104 “Фінанси” окремо. Від початку її створення очолює кафедру заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Ткачук Ірина Григорівна. Організатор економічної науки на Прикарпатті, активна громадська діячка. Відмінник народної освіти України. За активну роботу з підготовки фахівців в галузі фінансів неодноразово нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківської обласної державної адміністрації. В 2007 році визнана в номінації «Жінка-політик» Івано-Франківської області.

На врученні дипломів випускникам економічного факультету.

Починаючи з 1997 року при кафедрі фінансів відкрита і успішно функціонує аспірантура за спеціальністю «Гроші, фінанси та кредит». Крім того, за ініціативою кафедри створений Прикарпатський науково-аналітичний центр, який розробляє і впроваджує інноваційні проекти соціально-економічного розвитку регіону. Кафедра є не тільки генератором нових економічних ідей, але їх результативно впроваджує. Так, за редакцією професора Ткачук І.Г. кафедрою щорічно видається академічний збірник наукових праць «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону», дописувачами якого є вчені, молоді вчені всієї України.

На лекції з «Бухгалтерського облік» у Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора Баланюка Івана Федоровича

Кафедра обліку і аудиту створена 20 березня 2001 року. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Баланюк Іван Федорович. За результатами досліджень вчений опублікував понад 150 наукових праць, у тому числі підготовлених самостійно та у співавторстві 15 монографій та 4 брошури, а також ряд методичних рекомендацій. За вклад у розвиток науки І.Ф. Баланюку присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, а також розміщено відомості про наукові здобутки в “Енциклопедії Сучасної України. Він є членом вченої ради ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Львівському національному аграрному університеті, членом редакційних колегій економічних журналів та наукових збірників, здійснює експертну оцінку дисертаційних робіт та виступає офіційним опонентом докторських та кандидатських дисертацій.

З 1998 року почалась підготовка спеціалістів-маркетологів, а з 2001 року ‒ зі спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організацій». Випуск спеціалістів зі спеціалізацією «Менеджмент туристичної індустрії» дозволив не тільки кваліфіковано розв’язати у регіоні проблему забезпечення туристичної галузі професійно підготовленими управлінськими кадрами різних рівнів, але й відкрив нові можливості використання рекреаційного потенціалу Прикарпаття. Кафедра готує студентів зі спеціальності 7.050100 за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальність «Маркетинг». В 2001 році була ліцензована підготовка спеціалістів за напрямом 0502 «Менеджмент» і розпочалося навчання студентів із спеціальностей 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 7.050201 «Менеджмент організації»  із спеціалізацією «Менеджмент туристичної індустрії». В 2004 році Міністерством науки і освіти України було акредитовано спеціалістів з маркетингу, а в 2007 – підготовку спеціалістів з менеджменту.

У 2010 році відкрито магістратуру за спеціальностями:”Маркетинг”, “Менеджмент організацій”, “Менеджмент ЗЕД”.

Перший випуск спеціалістів з маркетингу було здійснено в 2003 році. В 2005 році було здійснено перший випуск спеціалістів зі спеціальностей «Менеджмент організації» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Інтелектуальна історія кафедри розпочалася в 1995 році, коли університет започаткував співпрацю з Фондом Ганса Зайделя (Німеччина). Згідно з угодою Фонд фінансував гуманітарний проект «Євромаркетинг», який  здійснювався на базі економічного факультету університету.

З 2001 року функціонує кафедра економічної кібернетики, яку створив і тринадцять років очолював Благун Іван Семенович. Набір студентів за спеціальністю “Економічна кібернетика” проведено у 2004 році. На протязі 2002-2014 р. аспірантами кафедри захищено понад 50 кандидатських дисертацій за спеціальністю: 08.03.02 ‒ економіко-математичне моделювання,  08.00.11 ‒ математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Кафедра випускає періодичний збірник наукових праць “Моделювання регіональної економіки”, який є фаховим у галузі економічних наук.

Сьогодні кафедру очолює молодий та перспективний учений, яка вийшла з наукової школи професора Івана Благуна, доктор економічних наук, професор Дмитришин Леся Ігорівна. Змістом навчального процесу спеціальності «Економічна кібернетика» є здійснення фундаментальної і спеціальної підготовки для фахової практичної діяльності. Внаслідок цієї підготовки фахівець спеціальності «Економічна кібернетика» має можливість поєднувати наукову і практичну підготовку, досконало володіти сучасними засобами і методами практичної діяльності за фахом, вміти самостійно та кваліфіковано вирішувати комплекс завдань відповідно до його функціональних обов’язків, здійснювати безперервне навчання, бути спроможним постійно нарощувати свої знання в сфері обраного фаху, вміти на практиці керуватися принципами наукової організації праці, володіти сучасними засобами аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій, а також управління економічними об’єктами в ринкових умовах. Кафедра економічної кібернетики здійснює різнопланові наукові та науково-методичні дослідження.

На факультеті діє набір в магістратуру за всіма спеціальностями та є аспірантура за чотирма спеціальностями. За бажанням і на основі тестового відбору юнаки проходять навчання на військовій кафедрі

Навчально-виховну, науково-дослідну роботу із понад 1000 студентами денної та заочної форми навчання  на 5 напрямках підготовки та 6 спеціальностях факультету здійснюють 8 професорів, докторів наук, з них чотири – Заслужені діячі науки і техніки України, понад 50 доцентів, кандидатів наук. До викладацької роботи залучаються працівники та керівники провідних фінансово-господарських установ і органів місцевого самоврядування області.

Кафедри факультету очолюють вчені-економісти, які відомі не тільки в науковій спільноті України, але і за межами нашої держави. Так, кафедра теоретичної і прикладної економіки була заснована ще у далекому 1969 році і мала назву кафедри політичної економії. Очолював кафедру ректор Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В.Стефаника професор, к.е.н. Устенко Олександр Андрійович (у 1954 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету  ім. Т.Г. Шевченка).

Устенко Олександр Андрійович

На кафедрі працювали випускники провідних ВУЗів, зокрема, випускник Московського державного університету імені М. Ломоносова – Уваров Борис Іванович, випускник Київського державного університету імені Т. Шевченка – доцент Загородній Олег Петрович. З 1980 року по 2001 рік кафедру очолював відомий економіст-демограф, професор Копчак Степан Іванович, який вніс значний вклад у розвиток демографічної науки в Україні (понад 80 друкованих праць).

У 1992 році кафедра політекономії була перейменована в кафедру економічної теорії. З червня 2000 року до 2009 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор Романюк Михайло Дмитрович.

З 2004 року кафедра здійснює випуск Вісника Прикарпатського університету (серія: економіка), який є фаховим науковим виданням України, що включений до затвердженого ВАК переліку. Наступне перейменування кафедри економічної теорії в кафедру теоретичної і  прикладної економіки відбулося у 2006 році.

З 2009 року по 2011 рік обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат економічних наук, доцент Васильченко Сергій Миколайович. З 1 червня 2011 року по даний час кафедру очолює доктор економічних наук, професор Пилипів Надія Іванівна, яка є автором 146 наукових та навчально-методичних публікацій, що опубліковані у наукових збірних і журналах з проблем удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу та контролю на підприємствах нафтової і газової промисловості.

У 2011 році призначена головою спеціалізованої вченої ради К 20.051.11 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік і аудит (добувна і переробна промисловість, транспорт, сільське господарство, мисливство, лісове господарство).

Економічний факультет у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника є одним з наймолодших у вузі, проте має великий науковий потенціал. У цьому значна заслуга одного з фундаторів факультету – відомого українського економіко-географа і демографа професора Копчака Степана Івановича (1931-2001). Його статистико-демографічні дослідження є істотним внеском у вивчення проблеми етнічної стратифікації населення українського Прикарпаття, особливостей відтворення населення Закарпаття і Карпатського регіону.

Копчак Степан Іванович

(декан економічного факультету 1998-2001 рр.)

Наукові дослідження заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора, декана економічного факультету Благуна Івана Семеновича та його численної наукової школи присвячені побудові економіко-математичних моделей і розробці методів управління економіко-виробничими системами, методологія якої описана в докторській дисертації вченого  «Моделювання механізму формування та регулювання виробничих зв’язків у широкомасштабних системах в умовах ринкової економіки». Зокрема створені моделі діяльності банківських структур та процесів на фінансових ринках, діяльності підприємств, процесів економічного зростання регіону, процесів управління економічною безпекою регіону. Професор Благун І.С. – співавтор підручника «Економічна кібернетика», який висунено на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2012 р. Це перша така праця в Україні, яка відображає основні методологічні підходи економічної кібернетики.

Дакан економічного факультету професор Бланун І.С. з переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Кіс Віталією та її науковим керівником доцентом Пільком А.Д.

З 28.06.2014 року діє спеціалізована вчена рада К 20.051.12 з захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

З дослідженням проблем людського капіталу, соціальної економіки та міграції населення України пов’язана основна сфера наукових інтересів Заслуженого діяча науки і техніки України, провідного міграціолога України, декана економічного факультету, професора, доктора економічних наук Романюка Михайла Дмитровича. Ним розроблено та обґрунтовано концепцію національної та регіональної моделей управління міграційним рухом населення.

Завідувач кафедри обліку і аудиту, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Баланюк Іван Федорович проводить наукові дослідження з проблем розвитку аграрних відносин. Він одним із перших розробив науково-методологічні засади та особливості здійснення аграрної реформи в регіоні, розкрив концептуальні основи освоєння нового етапу аграрних відносин. Йому належить низка наукових розробок з питань земельної реформи, розвитку особистих і підсобних господарств громадян, становлення фермерства, реформування майнових відносин власності. Професором Баланюком І.Ф. сформована наукова школа професійних дослідників АПК.

Одним з організаторів економічної науки на Прикарпатті є Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор Ткачук Ірина Григорівна. Під її керівництвом виконується ряд інноваційних проектів, спрямованих на перебудову економіки краю для досягнення європейського рівня.

Вивченню особливостей і проблем методології та організації бухгалтерського обліку на підприємствах нафтової і газової промисловості присвячені наукові вподобання завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки, професора Пилипів Надії Іванівни.

Конкурентоспроможність регіону в глобальних умовах взаємовпливів просторово-економічних систем досліджує Ткач Олег Володимирович, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та маркетингу.

Провідні вчені факультету підготували гідну зміну, яка розвиває їхні ідеї та плідно шукає свою нішу в економічній науці. Так, випускниця факультету, учениця професора Баланюка І.Ф. Якубів Валентина Михайлівна у 2011 році захистила докторську дисертацію на тему «Стратегія збалансованого розвитку аграрних підприємств». Випускниця економічного факультету Дмитришин Леся Ігорівна, під керівництвом професора Благуна Івана Семеновича у 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Моделі просторово-структурної диференціації грошових доходів населення».

Видається 3 фахових видання: «Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка» (головний редактор професор Романюк М.Д.), збірники наукових праць «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону» (головний редактор професор Ткачук І.Г.), «Моделювання регіональної економіки» (головний редактор професор Благун І.С.).

Навчальний процес на економічному факультеті проводиться гуманітарному корпусі, у 25 навчальних аудиторіях, з яких дві аудиторії обладнано сучасними інтерактивними засобами навчання та візуалізаторами навчальної інформації, ще три аудиторії обладнано мультимедійними проекторами. До послуг студентів – Центр інформаційних технологій, комп’ютерні класи, сучасні бібліотеки університету (в тому числі бібліотека факультету, що налічує 6,5 тисяч томів літератури та десятки періодичних видань), санаторій-профілакторій, мережа їдалень, організована робота студентського профкому та  сенату.

Сьогодні на спеціальностях факультету навчається більше тисячі студентів денної та заочної форми навчання. Наші студенти здобувають не лише знання, а також мають усі можливість розвивати і проявити себе і в інших сферах діяльності, таких як: творчість, мистецтво, спорт. За бажанням і на основі попереднього відбору юнаки проходять навчання на військовій кафедрі.